YÊU LIỀU

Ảnh: Sưu tầm


YÊU LIỀU
(Lục tự hồi văn sinh tứ cú)

Yêu em nhớ mãi mãi liều yêu
Mãi nhớ em yêu mãi nói liều
Liều nói mãi yêu em nhớ mãi
Yêu liều mãi mãi nhớ em yêu
13/11/2022
Tú Sụn
P/s: Chỉ dùng 6 từ đọc ngược thành 4 câu thơ.