TRỞ LẠI VƯỜN XƯA

Ảnh: Sưu tầm

Đường cũ ta về rể si giăng
Giậu xưa tàn tạ cỏ khô cằn
Thu đông mấy bận nhiều thay đổi
Xuân hạ xoay vần trúc hoá măng

Vườn xưa kín cổng rêu phong lối
Ao cũ xanh bèo lấp dáng trăng
Bến nước ngày nao ta hò hẹn
Tìm đâu ra nữa dấu chân hằn?
1994
Tú Sụn