XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Bài thơ: Thu Vịnh
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

(Hoạ bài THU VỊNH của Nguyễn Khuyến)

XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN
Sóng biển yên bình bỗng vút cao
Gió quần đột ngột hết hiu hiu
Quân gian chiếm đóng đâu cho phép
Nước lạ xâm lăng vẫn tiến vào
Ngư phủ đã nhoài nghe tiếng ấy
Chính quyền chưa muốn nói lời nào
Giữ gìn biển đảo thiêng liêng vậy
Mà để ngoại bang mãi xới đào
4/7/2021
Tú Sụn