NÓI LIỀU

Ảnh: Sưu tầm


NÓI LIỀU
(Cửu tự hồi văn sinh tứ cú)

Yêu em nhớ mãi dạt dào yêu
Mãi nhớ em yêu đã nói liều
Liều nói đã yêu em nhớ mãi
Yêu dào dạt mãi nhớ em yêu
13/11/2022
Tú Sụn
P/s: Chỉ dùng 9 từ đọc ngược thành 4 câu thơ.