PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Đảng viên chia ra làm hai loại
Đảng viên cốp và đảng viên quèn
Đảng viên cốp ăn trên ngồi trốc
Đảng viên quèn yên phận dân đen

Đảng viên cốp tham ô vơ vét
Đảng viên quèn bòn mót từng xu
Đảng viên cốp đè đầu cưỡi cổ
Đảng viên quèn tróc ói giơ khu
27/8/2020
Tú Sụn