BÃO GIÔNG

Ảnh: Sưu tầm

Sợ lắm ông trời nổi bão giông
Ruộng vườn nhà cửa sẽ đi tong
Lá hoa tơi tả vườn xơ xác
Cây trái tiêu tùng đất quạnh mông
Khiếp vía phong ba quần rát mặt
Mất hồn gió táp dội tê lòng
Gia đình hoà thuận là viên mãn
Chớ có hàm hồ vội tấn công
29/10/2021
Tú Sụn