MẤT BÒ MỚI LO LÀM CHUỒNG*

Ảnh: Sưu tầm


Sông Cầu “giãy chết” đã lâu
Nay hai chủ tịch bắt đầu động chân
Sông Cầu chết đã trăm lần
Chủ tịch hai tỉnh xả thân lội bùn
Mất bò mới lo làm chuồng
Thói đời vẫn thế, ngọn nguồn quan liêu
Doanh nghiệp quyết kéo về nhiều
Buông lỏng quản lý triệt tiêu môi trường
Lãnh đạo như thế tầm thường
Sản xuất xả thải thẳng đường ra sông
Bây giờ “sốt sắng” bằng không
Tiêu nguồn nước sạch, mất dòng sông xưa
Cắp ô đi sớm về trưa
Làm màu ra vẻ, chứ chưa được gì
Gồng mình giải quyết sạch đi
Hay là tạo dịp kiếm bì rồi thôi
Ngàn năm ôi đất nước tôi
Xông xênh giàu có nhất đời là quan
13/4/2020
Tú Sụn
* Sông Cầu “giãy chết”, Chủ tịch 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cùng sốt sắng!