TRĂNG ĐÂU RỒI


Trời nay vần vũ gió theo mây
Tìm mãi đâu ra bóng trăng gầy
Vạn vật lu mờ như đêm ảo
Ngân hà lặn khuất chín tầng mây
Vui xưa giờ cạn theo mùa hạn
Buồn nay tràn ngập khắp nơi đây
Vắng trăng trời đất nên buồn thảm
Người cũng sầu bi nên lắt lay
01/8/2017
Tú Sụn