TIN ĐỒN

Ảnh: Sưu tầm


Tin đồn anh Thuấn Viện Hàn Lâm
Đàm tiếu râm ran quá nhọc tâm
Bổng lộc phì nhiêu chơi thoải mái
Đồng lương bé cỏn chẳng buồn cầm
Sân gôn đẳng cấp năm ba tỷ
Hạng ghế thương gia chuyến ngót trăm*
Nhiệm vụ cả đời chưa thể hiện
Công trình lý luận chẳng bao lăm
11/3/2020
Tú Sụn
* Tính theo đơn vị triệu