NHẬU ÍT THÔI

Ảnh: Sưu tầm


NHẬU ÍT THÔI
Sờ sờ nghịch cảnh chẳng nên lời
Chết chóc, làm tiền diễn khắp nơi
Kẻ mạnh tham ô đời phú quý
Người cô thất nghiệp sống chơi vơi
Dân hèn đói khổ ăn không đủ
Quan chức sang giàu nhậu ít thôi
Vui sướng gì đâu thời dịch bệnh
Biết bao phận mỏng đã tơi bời
16/2/2022
Tú Sụn