TRÁI NGANG

Ảnh: Sưu tầm


Tôi đã chết rồi trong tiệc yêu
Hồn lìa khỏi xác sống liêu xiêu
Được về thiên giới mà không nỡ
Vì bởi hồn mê bóng yêu kiều
Ai đem dao sắc cắt tim tôi
Máu chảy thành dòng đau đứt hơi
Ai đem dùi lửa dùi trong mộng
Mà để hồn tôi nát rã rời
Nếu tôi nuốt được trái tim nàng
Hồn tôi nay đã vượt quan san
Hồng hoang nơi ấy còn hai đứa
Không phải chia lìa, không trái ngang
Vất vưởng trần gian không chốn nương
Thắc thỏm chờ mong bóng yêu thương
Phép tiên chưa có đành ôm hận
Oán trách bình sinh bởi đoạn trường
14/8/2016
Tú Sụn