GỞI BAN TVTU QUẢNG NGÃI NK 2015-2020

Ảnh: Sưu tầm


Ban Thường vụ mười sáu đồng chí
Là đảng viên ưu tú kiên trung
Có quyền hành tối cao của tỉnh
Nhưng đấu tranh kém cỏi vô cùng

Đã được Đảng giao phó trách nhiệm
Lãnh đạo tỉnh toàn diện kịp thời
Về kinh tế và cả chính trị
Mà không làm đến chốn đến nơi

Để xảy ra sai phạm, tham nhũng
Suốt quá trình ngót nghét năm năm
Đã không có một ai lên tiếng
Lý do gì mà phải ngậm tăm?

Nếu kém cỏi, nể nang, nhụt chí
Thì tất cả phải kiểm điểm ngay
Và tự nhận hình thức kỷ luật
Và từ chức cho người khác thay

Nếu tất cả cùng nhóm anh Chữ
Có nghĩa là tất cả quan tham
Thì tiếp tục điều tra truy tố
Khi rõ ràng, phân loại tống giam

Đại hội này không được cơ cấu
Mười bốn người ưu tú nêu trên
Vì tất cả thiếu tính chiến đấu
Đều ươn hèn, lập trường bấp bênh

Các đồng chí không còn xứng đáng
Nên đề nghị tự giác lui ra
Để bầu chọn những người cốt cán
Đó là làm trong sạch Đảng ta!
3/8/2020
Tú Sụn