SẦU

Ảnh: Sưu tầm


Khối sầu nặng ngót ngàn cân
Tháng năm đè nát tấm thân lạc loài
Đành lòng mưa mặn nắng cay
Không em hồn mãi đoạ đày thê lương
24/2/2020
Tú Sụn