GIẬN MÂY

Ảnh: Sưu tầm


MỘT NỬA TRĂNG
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

(Cảm tác nhân đọc bài MỘT NỬA TRĂNG của Hàn Mặc Tử)
GIẬN MÂY
Đêm đêm ngắm nguyệt bớt u sầu
Xót quá bây giờ chẳng thấy đâu
Xa cách triền miên buồn nẫu ruột
Giận mây bàng bạc suốt đêm thâu
22/7/2021
Tú Sụn