LINH TÍNH*

Ảnh: Sưu tầm


Trước khi nhận nhiệm vụ
Linh tính sẽ hy sinh
Và được thăng một cấp
Đeo thế này chụp hình

Linh tính thành sự thật
Các anh đã hy sinh
Nhờ đã được chụp sẵn
Báo công an đăng hình
13/1/2020
Tú Sụn
* Các cán bộ, chiến sĩ CA trước khi nhận nhiệm vụ đã linh tính là mình sẽ hy sinh nên lo đeo quân hàm được thăng lên một cấp để chụp hình!