NGHỊCH CẢNH

Ảnh: Sưu tầm


NGHỊCH CẢNH
Buồn này vạn kiếp vẫn không vơi
Nhìn đất nước ta mãi rối bời
Chạy chức chạy quyền nhanh giống trộm
Chạy bằng chạy cấp dễ như chơi
Thằng ngu yên vị làm vua chúa
Người giỏi ra rìa nhận kiếp tôi
Nghịch cảnh trái ngang nghe đắng họng
Nước mình thực tế lắm trời ơi
19/6/2022
Tú Sụn