LÍNH XA NHÀ

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ vĩ ngân biến thể)

Đời lính xa nhà nhớ với nhung
Mong tin khao khát đến khôn cùng
Bức thư chụm lại cùng nhau đọc
Điếu thuốc chia đều để hút chung
Rãnh rỗi buồn mồm ngồi tán phễu
Rèn nhiều tức khí đứng lùng bùng
Lính vui lính khổ thương đời lính
Mải miết xa nhà mãi nhớ nhung
29/6/2021
Tú Sụn