HI SINH TUỔI TRẺ

Ảnh: Sưu tầm


HI SINH TUỔI TRẺ
Trước cảnh lâm nguy buổi thái hoà
Noi gương anh dũng của ông cha
Không trung dốc sức canh trời rộng
Biển cả chung lòng giữ đảo xa
Ngoại tặc trùng trùng quân xảo quyệt
Nội xâm điệp điệp bọn gian tà
Hi sinh tuổi trẻ vì non nước
Quyết giữ trường tồn Tổ quốc ta
10/8/2023
Tú Sụn