CHỈ CHIẾU TƯỚNG

Ảnh: Sưu tầm

Trung ương cách chức tướng Tài*
Mong sao tướng khác làm bài học ngay
Cấp tướng quyền chức trong tay
Hô mây gọi gió mấy ai sánh bằng
Cớ sao thậm thụt nhập nhằng
Cớ sao gian lận kiếm ăn hỡi trời
Bây giờ chức tước đều rơi
Thật là quá nhục với đời mãi mang
Giã từ địa vị cao sang
Đều do tiền của bạc vàng mà ra
Tham lam phú quý lụa là
Nếu đúng theo luật tay tra vào còng
Thời nay lắm tướng lông nhông
Nhàn cư bất thiện gợi lòng gian tham
Ông Tài tay đã nhúng chàm
Mà chỉ “chiếu tướng” là làm nhẹ tay
Chống tham nhũng bấy lâu nay
Giơ cao đánh khẽ lũ này dễ ngươi
1/7/2021
Tú Sụn
* Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9