ĐỜI BUỒN THU

Ảnh: Sưu tầm


ĐỜI BUỒN THU
(Thủ vĩ ngâm)
Thu buồn lá úa lá buồn thu
Mù mịt đẫm sương đẫm mịt mù
Rít mãi lời buồn lời mãi rít
Ru hoài tiếng thảm tiếng hoài ru
Hãm giam thân khổ thân giam hãm
Tù ngục kiếp cay kiếp ngục tù
Rủi phận thành ra thành phận rủi
Thu buồn lá úa lá buồn thu
12/11/2021
Tú Sụn