NƯỚC ĐẾN TRÔN KHÔNG THÈM NHẢY

Ảnh: Sưu tầm


Công điện khẩn Thủ tướng
Xếp xó ở tàng thư
Dòng người từ Vũ Hán
Vẫn nhập cảnh vô tư
26/1/2020
Tú Sụn