BẾN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


BẾN BUỒN
Bi sầu cảnh vắng bến buồn hiu
Mộ ái người… ngôn hạnh diễm kiều
Mi ướt chợt chờ thương ngóng mãi
Mắt cay liền nhớ luyến mong nhiều
Thì thầm thích dáng da hoài mến
Ước vọng mê hình bóng quá yêu
Ghi khắc miết nên lòng sóng rộn
Rì rầm biển lộng gió về chiều
10/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
Chiều về gió lộng biển rầm rì
Rộn sóng lòng nên miết khắc ghi
Yêu quá bóng hình mê vọng ước
Mến hoài da dáng thích thầm thì
Nhiều mong luyến nhớ liền cay mắt
Mãi ngóng thương chờ chợt ướt mi
Kiều diễm hạnh ngôn…người ái mộ
Hiu buồn bến vắng cảnh sầu bi
10/11/2021
Tú Sụn