ĐỂU VÀ GIẢ*

Ảnh: Sưu tầm


Cây trụ nước cứu hoả
Mà cũng làm đểu giả
Y như đồ hàng mã
Vừa đụng tới nó ngã
Dưới không có chi cả
Nếu khi có bà hoả
Cũng không có nước lã
Thế mới là nhục nhã
Đây cũng là hậu quả
Của công trình cẩu thả
Không còn gì để tả
Vì tham nhũng chúng đã
Thi công đểu và giả
Như thế là bất khả
Muốn chửi cho hể hả
Không từ bi hỷ xả
Vòng luân hồi phải trả
Thế nào cũng vật vã
Thế nào cũng tan rã
Cho đáng đời đểu giả
29/9/2019
Tú Sụn

* Cây trụ nước cứu hoả mà bọn họ cũng làm giả, nếu khi có hoả hoạn xảy ra thì lấy đâu nước mà chữa cháy! Đúng đểu và giả!