NGUYỆN CẦU DUYÊN

(Toán thi)

Một lòng nguyện đến với cùng em
Hai đứa xây nên mộng ấm êm
Bảy lượt chưa xong thêm lượt nữa
Ba lần đã đủ bớt lần thêm
Năm thì nghe tiếng chưa vơi nhớ
Mười hoạ nhìn nhau thấy nhớ thêm
Tám hướng cầu may duyên trọn vẹn
Chín phương lạy Phật được êm đềm
27/6/2021
Tú Sụn