NIỀM ƯỚC VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Đại hội mười ba của Đảng ta
Là niềm ước vọng khắp muôn nhà
Mong sao chọn được người liêm chính
Kiên quyết bài trừ lũ thối tha
Công bộc đa phần vào guồng máy
Công thần nhất định được thông qua
Dân giàu nước mạnh trông vào Đảng
Có Đảng soi đường mới tỏ ra
26/1/2021
Tú Sụn