CÚNG CHO CÔ HỒN

Ảnh: Sưu tầm


Chưa chết đã thành cô hồn
Đông như kiến cỏ giẫm dồn lên nhau
Nhìn tình cảnh lòng quặn đau
Như lũ chết đói tranh nhau miếng mồi
Đúng là đạo đức suy đồi
Kém văn hoá, tư cách tồi, xấu xa
Cúng cô hồn tục người Hoa
Có gì quý báu mà sa vào giành
Giống như một đám lưu manh
Bôi nhọ hình ảnh, thanh danh nước nhà
“No thành Phật, đói ra ma”
Tại sao không đói mà ra cô hồn
Hay là súc vật sói chồn…
27/8/2018
Tú Sụn