BIẾN CHẤT

Ảnh: Sưu tầm


“Thật thà thẳng thắn thời thua thiệt
Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương”
Câu thơ xuất hiện thời bao cấp
Đến giờ ngẫm lại thấy mà thương

Thật thà thẳng thắn không luồn lọt
Mãi mãi làm dân mãi cuốc cày
Lỗi lầm luồn lọt lên quan cả
Đất nước tanh bành đến ngày nay

Tất cả gần như theo quy luật
Luồn lọt để lên giữ chức quan
Sẽ bắt người sau làm như vậy
Lớp này lớp khác toàn dối gian

Trước đây hắn đã đi luồn cúi
Giờ thì ai muốn phải cúi luồn
Xấu xa mà đã thành tiền lệ
Vật chất, phong bì đâu nói suông

Bỏ vốn thì chăm thu hồi vốn
Chúng coi pháp luật chẳng ra gì
Luân thường đạo lí là đồ bỏ
Không cần nhân phẩm với lương tri

Bắt nguồn biến chất là như thế
Người trung đâu có chốn dung thân
Một bầy xu nịnh làm quan cả
Chính quyền chủ yếu để hành dân

Hàng loạt cán bộ của Thanh Hoá
Vi phạm kỷ luật phải thi hành
Âu đó cũng là điều dễ hiểu
May còn người tốt để đấu tranh
23/9/2018
Tú Sụn