CÔ GIÁO MÀ ẤU TRĨ

Ảnh: Sưu tầm


Tại sao cô không biết
Đã có luật trẻ em
Tại sao cô không mở
Mạng xã hội ra xem

Biết bao vụ đánh trẻ
Bị cộng đồng coi khinh
Mà cô vẫn cứ đánh
Để phụ huynh bất bình

Là một chủ nhiệm lớp
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền
Trường Long Toàn, Bà Rịa
Đúng cô này bị điên

Cô dùng cây thước gỗ
Đánh học trò tím bầm
Hai hai em chịu trận
Cô này không còn tâm

Cô giáo mà ấu trĩ
Vi phạm luật trẻ em
Giờ phải chịu kỷ luật
Bản mặt thành lọ lem
2/4/2019
Tú Sụn