ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN

Ảnh: Sưu tầm

Đệ nhất hùng quan đỉnh Hải Vân
Non xanh, biển cả đẹp muôn phần
Rì rầm sóng gợn vang vang vọng
Lặng lẽ mây trôi trắng trắng ngần
Đỉnh núi cheo leo đường khúc khuỷ
Vực sâu thăm thẳm dốc chùn chân
Ngàn trùng kỳ vỹ bao la biển
Đệ nhất hùng quan đỉnh Hải Vân
11/3/2021
Tú Sụn