CẢNH THU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

CẢNH THU
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Thánh thót tầu tiêu mấy giọt mưa,
Bút thần khôn vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu,
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Hoạ bài CẢNH THU của Hồ Xuân Hương-hoạ nguyên vận

CẢNH THU
Sương giăng hoà lẫn với làn mưa
Tuyệt cảnh mà ai chỉ ngó sơ
Đồng mướt gió lay gờn gợn sóng
Núi xanh khói trải lặng như tờ
Suối reo rả rích vang lời nhạc
Mây lượn bềnh bồng dậy ý thơ
Hoa lá tươi màu thu dịu ngọt
Cõi trần tiên giới nỡ nào ngơ
30/10/2021
Tú Sụn