CẦN MINH BẠCH

Ảnh: Sưu tầm


Thời thực dân phong kiến
Chúng thuế nặng sưu cao
Khiến đói nghèo cùng cực
Đã vùng lên lật nhào

Thời thực dân phong kiến
Thuế để nuôi bọn quan
Nên không cần minh bạch
Mặc quan nhũng quan gian

Thời thực dân phong kiến
Chúng thối nát bạo tàn
Bần dân luôn hèn mọn
Quyền hành là của quan

Thời thực dân phong kiến
Quan như đấng thánh thần
Quan giờ là công bộc
Chỉ do dân vì dân

Quan giờ là công bộc
Phải gương mẫu phân minh
Thuế má cần tách bạch
Để người dân đồng tình

Bộ tài chính chỉ đạo
Thuế môi trường kịch khung
Thu mấy chục ngàn tỷ
Chi thì báo chung chung

Đó là không minh bạch
Dân nghi ngờ than van
Mà xem ra đúng thế
Tiền vào túi các quan

Đừng nói vì ngân sách
Đừng nói vì môi trường
Nhìn nhà quan thì biết
Ăn cắp là bất lương

Chẳng khác thời phong kiến
Quan cửa rộng nhà cao
Không công khai minh bạch
Không vì dân chút nào

Dân bần cùng nghèo khổ
Nước nợ công chất chồng
Quan ung dung tự tại
Lũ khốn này bất công

Một bầy quan tham nhũng
Quyết bất cộng đái thiên
Phải diệt trừ tận gốc
Cho đất nước bình yên
25/9/2018
Tú Sụn