KHINH KHI

Ảnh: Sưu tầm


KHINH KHI
“Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất đi một miếng lộn gan lên đầu.” *
Đời người sao lắm mưu cầu
Ăn sung mặc sướng sang giàu phong lưu
Sá chi (mặt mã óc ngưu)**
Vì ăn gây oán gây cừu để tranh
Vì ăn mà cố gian manh
Mưu mô xảo quyệt giật giành triền miên
Rắp tâm chiếm chức nắm quyền
Để rồi vơ vét của tiền vinh thân
Loại người thú tính bất nhân
Mới ăn ngu xuẩn chẳng cần đắn đo
Người ta quyền chức cũng to
Vẫn ăn thanh đạm ngó vô khen thầm
Cái tâm cùng với cái tầm
Mới làm ngưỡng mộ mới khâm phục hoài
Còn mình sao thấy mà cay
Chướng tai gai mắt lắm thay, đồ tồi
Thấy nghe nghẹn họng cạn lời
Ăn chi ăn bợm người đời khinh khi
6/11/2021
Tú Sụn
* Ca dao
* Mặt ngựa đầu trâu (thành ngữ)