QUAN THAM-DÂN GIAN

Ảnh: Sưu tầm


QUAN THAM-DÂN GIAN
Trò này đã diễn biết bao đời
Quà cáp phong bao đồng ý thôi
Khó mấy mà đưa nên đặng lọt
Dễ hơn cũng đút khỏi hao lời
Dân gian chạy chọt lương tâm tệ
Quan nhũng bôi trơn bản chất tồi
Thoái hoá quá lâu còn tại vị
Chưa từng cạo trọc để bôi vôi
29/6/2022
Tú Sụn