TRÁI VÚ SỮA

Ảnh: Sưu tầm


BÁNH TRÔI NƯỚC
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm mấy nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son

(Hoạ bài thơ BÁNH TRÔI NƯỚC của Hồ Xuân Hương)
TRÁI VÚ SỮA
Lùm lùm nà nõn dáng tròn tròn
Trông tựa nương long dạo bé non
Dẫu thích anh ơi đừng có nặn
Lòng son em chẳng giữ còn son
5/7/2021
Tú Sụn