TRỜI ƠI!

Ảnh: Sưu tầm

Lãnh đạo thành phố Sài Gòn
Chỉ đạo như thế hỏi còn năm ka
Xanh vàng đen đỏ như hoa
Chen nhau chờ đợi thật là nguy to
Đang đại dịch mà đếch lo
Tổ chức tiêm chủng tự do đứng ngồi
Trông mà kinh hãi trời ơi!
Lây lan cái chắc, cạn lời là đây
Nghĩ sao lại để như vầy
Tiêm xong dịch sẽ tràn đầy trong dân
Vác xin là thứ rất cần
Nhưng đâu kháng thể tự thân có liền
Xin hỏi các cấp chính quyền
Tập trung như vậy dịch yên không nào
Toàn là trí rộng tài cao
Thế nhưng chỉ đạo tào lao vậy trời
25/6/2021
Tú Sụn