KHÓC BẠN*

Ảnh: Sưu tầm


Ngày cùng học quân y tại Đà Nẵng
Bạn cùng tôi như một cặp bài trùng
Thương bạn lắm, bạn ốm người ít tuổi
Tính hiền lành, luôn điềm đạm thuỷ chung

Nghe tin bạn hy sinh ngoài mặt trận
Lòng đớn đau như lửa đốt dao đâm
Luôn mong sao đó là không sự thật
Thật thế ư! Đau xót! Khóc âm thầm

Bạn ơi! Bạn đã không bao giờ chết
Bạn vẫn còn sống mãi mãi trong tôi
Vẫn mãi cùng nhau chia bùi sẻ ngọt
Vẫn mãi thân thương trìu mến cả đời
26/6/1985
Tú Sụn
* Khóc bạn Thắm đã hy sinh ở mặt trận 579!