THẰNG HÈN

Ảnh: Sưu tầm


Trông sai ngậm miệng đúng thằng hèn
Xếp ẳm vợ mình chẳng dám ghen
Chính kiến âm thầm, không thể hiện
Xuôi chiều tạm bợ riết thành quen
Đấu tranh khiếp sợ cùng quan chức
Chấp nhận làm vui với phận quèn
Sống thế người đời khinh rõ nhục
Trông sai ngậm miệng đúng thằng hèn
31/8/2020
Tú Sụn