THỜ AI

Ảnh: Sưu tầm


Công trình Văn Miếu thờ ai
Thờ ai chưa biết mà xây lên rồi
Cứ làm cái chuyện khơi khơi
Đem tiền ngân sách mua lời gièm pha
Tám mươi tỷ được bỏ ra
Phải có mục đích mới là chủ trương
Trót gây tình cảnh thê lương
Hỡi ông Hà Tĩnh tìm đường mà tuông
Đúng là quan lại bị cuồng

10/8/2018
Tú Sụn