ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ*

Ảnh: Sưu tầm


Kể từ ngày mở cửa
Quan chức ta hư dần
Tự chuyển biến chuyển hoá
Mười phần, mất chín phần

Giờ đạo đức công vụ
Thuộc loại quá hiếm rồi
Dùng để chống tham nhũng
Chỉ một phần mười thôi

Bởi mua quan bán chức
Thì có đạo đức đâu
Vả lại còn ngu dốt
Nên chỉ là mọt sâu

Muốn chống được tham nhũng
Luật pháp phải nghiêm minh
Bỏ khiển trách cảnh cáo
Phải tống giam, tử hình

Cần phát hiện chạy án
Cần biết kẻ chống lưng
Kết tội nhận hối lộ
Trước nay ta chưa từng

Dựa đạo đức công vụ
Chống tham nhũng là thua
Chớ hô hào giáo dục
Đó chỉ là trò đùa
6/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Kinhte Saigon online: Không thể trông vào đạo đức công vụ để chống tham nhũng.