LẠY ÔNG TIẾN SỸ*

Ảnh: Sưu tầm


Lạy ông tiến sỹ Nguyễn Xuân Thuỷ
Lại nêu một ý kiến tào lao
Nếu người dân không thể thực hiện
Thì luật pháp xử lý thế nào

Một xã hội còn lắm phức tạp
Họ không hề đăng ký kết hôn
Phải công nhận hôn nhân thực tế
Vậy chớ nên đề xuất hùng hồn

Tiền hôn nhân phải có chứng chỉ
Chắc chắn rằng họ sẽ đi mua
Nhiều hoàn cảnh khó mà đi học
Thế thì ra chỉ một trò đùa

Nếu khả thi mới đưa vào luật
Đã là luật thì phải nghiêm minh
Đừng gây khó người dân đang khó
Rồi sinh ra bất ổn dân tình
14/1/2020
Tú Sụn
* Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân, đề nghị bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân gia đình.