CHỪA RƯỢU

Ảnh: Sưu tầm


CHỪA RƯỢU
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa nên nỗi không chừa được.
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.

(Hoạ bài CHỪA RƯỢU của Nguyễn Khuyến)
CHỪA RƯỢU
Chè chén bê tha mãi chả chừa
Chả chừa nên vợ lại không ưa
Không ưa, úp máng cho chừa tiệt
Chừa tiệt mà ham chẳng chịu chừa
10/7/2021
Tú Sụn