THÀNH THỬ

Ảnh: Sưu tầm


THÀNH THỬ
Còn đâu vị trí để làm ngôi
Bán chức mua quan rõ đấy thôi
Dốt đặc vẫn cho mang chức vụ
Khờ ngây cũng được có bề tôi
Uyên thâm chả tậu không nơi đứng
Tài giỏi không chi chẳng ghế ngồi
Thành thử cửa quan toàn bã đậu
Điều hành chỉ đạo mãi là bôi
24/6/2022
Tú Sụn