GỞI BỘ TRƯỞNG

Ảnh: Sưu tầm


Gởi bộ trưởng mấy lời mạo muội
Có biết không bác sĩ Lâm Đồng
Hai mươi người hàng loạt xin nghỉ
Họ cho rằng chính sách bất công

Lương ba triệu làm sao đủ sống
Tiếc sáu năm đèn sách miệt mài
Bộ y tế nghĩ gì đây nhỉ ?
Xin ra ngoài kiếm cái mà nhai

Chính sách thì dở người dở ngợm
Nên lương bổng phá hỏng lương tri
Đi thì dở không đi cũng dở
Hận cả đời trót học ngành y
25/9/2018
Tú Sụn