ÔNG CÒ THAM LAM

Ảnh: Sưu tầm


Ông cò xộ khám công an
Cũng vì cái thói dối gian lọc lừa
Tham lam chẳng có ai ưa
Ăn tạp nham quá không chừa một ai
Chạy án thì đã quá sai
Mà nhận hối lộ! Mỉa mai với ngành
Bây giờ mất chức phải đành
Mất lon đại tá trở thành gì đây
Ngày xưa khinh ghét cò Tây
Ngày nay cò cỏ mặt dày có khinh
Thanh Hoá ơi, hỏi thật tình

4/1/2019
Tú Sụn