TỘI VÒI VĨNH

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn mặt khôi ngô thế mà ngu
Lãnh đạo hay quen thói đi hù
Bày trò vòi vĩnh tiền doanh nghiệp
Lộ mặt quan gian, chắc vô tù

Đã là giám đốc thế mà khùng
Uỷ ban nhân dân huyện Hà Trung
Đã ra quyết định đình chức vụ
Hết thời oai xưng bá xưng hùng

Quan bác thời nay quá là hèn
Tham lam đê tiện lại nhỏ nhen
Lợi dụng uy quyền hòng liếm láp
Nịnh thần ôm váy để bon chen

Nhìn mặt khôi ngô thế mà đần
Lợi dụng quan quyền o ép dân
Vỡ lở ra rồi đành mất chức
Ham hố của người hại cái thân
19/11/2018
Tú Sụn