PHẬT DẠY

Ảnh: Sưu tầm


PHẬT DẠY
Cõi tạm này đây khổ chất chồng
Nguyện cầu tu tập đặng hanh thông
Từ bi nhân hậu luôn thanh tịnh
Đức độ bao dung ắt ấm nồng
Giảm bớt tham sân si Phật dạy
Tăng thêm nhẫn hỉ xả lòng mong
Chúng sinh phổ độ hằng ghi khắc
Ý thiện tâm hiền tránh viễn vông
23/12/2022
Tú Sụn