CÙNG NÔN RA*

Ảnh: Sưu tầm


Chuyện xưa như trái đất
Khi sắm tài sản công
Hoá đơn hơn giá thật
Rồi phần tôi, phần ông

Người bán hàng gợi ý
Cho người mua có phần
Để lần khác mua tiếp
Mới bán được nhiều hàng

Nên khi ở đơn vị
Anh nào mà được bầu
Vào bộ phận mua sắm
Thế nào cũng sang giàu

Máy xét nghiệm chống dịch
Cũng mua theo kiểu này
Giờ nguy cơ bại lộ
Vội vàng “đàm phán” ngay

“Đàm phán” cho hoa mỹ
Thực chất là bàn nhau
Cùng nôn cho thoát tội
Kiếm chác lại lần sau

Quan tham lắm mưu mẹo
Điều tra cũng chịu sầu
Thằng nào để bị bắt
Là thằng đó ngu lâu
27/4/2020
Tú Sụn
* Mua máy xét nghiệm Covid 19 trót đội giá để chia nhau, người bán và người mua đều có phần cả, giờ nguy cơ bại lộ nên tìm cách chạy tội là tuyên bố “đàm phán” để cùng trả lại số tiền đã chiếm đoạt với hình thức hạ giá thành (không có ăn nữa)!