NHẬN DIỆN CÁI PHONG BÌ

Ảnh: Sưu tầm


Ngày nay đã biến tướng
Văn hoá cái phong bì
Sự suy đồi này đã
Làm chế độ tàn suy

Ngày xưa phong bì để
Gởi gắm tình yêu thương
Ngày nay phong bì đã
Gây ra bao nhiễu nhương

Phong bì để đa tạ
Là phong bì hàm ơn
Một nét văn hoá đẹp
Tình người càng thắm hơn

Phong bì để mua chuộc
Là phong bì lưu manh
Đã xỏ mũi người nhận
Giải quyết việc cho nhanh

Phong bì bị ép buộc
Bắt miễn cưỡng phải làm
Là phong bì ăn cướp
Của một bọn quan tham

Phong bì của doanh nghiệp
Thường dùng để bôi trơn
Đưa nhận đều băng hoại
Đạo đức suy đồi hơn

Phong bì trước ngày tết
Rầm rập đến nhà quan
Là phong bì nịnh bợ
Của ăn dối làm gian

Phong bì trong chia chác
Lợi ích nhóm đã dùng
Là phong bì khốn nạn
Khiến đất nước bần cùng

Phong bì dùng mua chức
Là của bọn quan gian
Mua quyền uy tham nhũng
Sẽ vơ vét dã man

Cầm phong bì chạy tội
Ngành tư pháp vẫn thường
Đó là điều ô nhục
Rối loạn tệ kỷ cương

Phong bì có văn hoá
Đã biến tướng tồi tàn
Nguy cơ cho chế độ
Lòng người dân bất an
20/8/2020
Tú Sụn