TẮC TRÁCH HAY CỬA QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Ối dào Quảng Ngãi quê tôi
Tại sao có chuyện lôi thôi thế này
Quy trình thực hiện lạ thay
Việc quá trọng đại tiện tay ký liền
Đáng ra thủ tục đầu tiên
Rà soát chu đáo khỏi phiền đến ai
Vẫn còn tháng rộng ngày dài
Thảo luận thống nhất đúng sai một lần
Chính quyền phục vụ người dân
Nhân viên y tế cũng cần quan tâm
Cớ sao sáp nhập âm thầm
Thầy thuốc, người bệnh làm ầm ỉ lên
Làm như thế thấy không nên
Vì dân, công bộc đã quên mất rồi
Giờ đây rắc rối lôi thôi
Cần phải khắc phục, nói lời cảm thông
Với dân cưỡng bức đừng hòng

3/1/2019
Tú Sụn