ĐẦY VƠI

Ảnh: Sưu tầm

ĐẦY VƠI
Niềm tin dần đã bặt trùng khơi
Quặn thắt rưng rưng nẫu đất trời
Phá hại màu cờ phai lý tưởng
Ăn tàn sắc nước mất đường ngôi
Lòng dân đau đáu luôn tăm tối
Ý Đảng quang vinh mãi sáng ngời
Lực bất tòng tâm nên thất hứa
Nghèo nàn khổ cực cứ đầy vơi
12/6/2022
Tú Sụn